Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Informacja publiczna która nie została udostepniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/, jest udostępniana na wniosek.

Patrz: UDOSTĘPNIANE INFORMACJE

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wymienionym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższy jednak niź 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
.