Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/.

Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie, informacje o:
a) zamierzeniach Inspektoratu,
b) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
c) statusie prawnym,
d) organizacji,
e) przedmiocie działalności i kompetencjach,
f) osobach sprawujących w Inspektoracie funkcje i ich kompetencjach,
g) majątku, którym dysponuje Inspektorat,
h) zasadach funkcjonowania Inspektoratu, w tym o:
- trybie jego działania,
- sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
- stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
- prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
i) danych publicznych w tym
- treść i postać dokumentów urzędowych (w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających),
- stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

Udostępnianiu nie podlegają:
• dane osobowe,
• informacje niejawne,
• tajemnice chronione ustawowo,
• informacje chronione ze względu na:
- prywatność osoby fizycznej,
- tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.