Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Informacje i komunikaty

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło stronę informacyjną dotyczącą Prawa budowlanego - adres internetowy: https://budowlaneabc.gov.pl/

Uwaga!

1. W  związku  z  panującym stanem epidemii z powodu wirusa Sars-cov-2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sopocie ustala sposób obsługi interesantów:   

- z inspektorami można kontaktować się telefonicznie nr 604-561-856, 604-560-913

- przeglądanie akt spraw w tut. Inspektoracie możliwe jest w poniedziałki i środy po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr 604-561-856.

- wszelką korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem:

  • operatora  pocztowego
  • skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Miasta Sopotu
  • w formie elektronicznej, adres e-mail: pinb@sopot.gda.winb.gov.pl
  • w formie elektronicznej podpisując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-puap, adres: /PINBSOPOT/SkrytkaESP

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

- oddawania obiektów do użytkowania,

- postępowań odwoławczych,

- spraw pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, w których wniesienie wniosków, uwag albo zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, e-mail, fax,       telefon oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty w Inspektoracie.

3. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu jak też podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie bip.gda.winb.gov.pl) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 -tygodniach za granicą kraju – dotyczącym również domowników.

4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

5. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości przy stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.