Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

W celu wszczęcia sprawy interesant składa pismo/wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie.

 

Uwaga!

1. W  związku  z  panującym stanem epidemii z powodu wirusa Sars-cov-2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sopocie ustala sposób obsługi interesantów:   

- z inspektorami można kontaktować się telefonicznie nr 604 561 856, 604 560 913

- przeglądanie akt spraw w tut. Inspektoracie możliwe jest w poniedziałki i środy po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr 604 561 856, 604 560 913

- wszelką korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem:

 • operatora  pocztowego

 • skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Miasta Sopotu

 • w formie elektronicznej, adres e-mail: pinb@sopot.gda.winb.gov.pl

 • w formie elektronicznej podpisując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-puap, adres: /PINBSOPOT/SkrytkaESP

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878 z późn. zm.) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

- oddawania obiektów do użytkowania

- postępowań odwoławczych

- spraw pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, w których wniesienie wniosków, uwag albo zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, e-mail, fax, telefon oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty w Inspektoracie

3. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu.

4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

5. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości przy stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

 

  
Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r. Nr 5, poz. 46).


Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - od godz. 12:00 do 17:00
środa - od godziny 12:00 do 15:00
wtorek i czwartek - dni terenowe


Lista spraw:
(szczegółowe informacje o sposobie ich załatwienia)

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 2. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 3. Samowole budowlane
 4. Stany techniczne obiektów budowlanych
 5. Zawiadomienie o termine rozpoczęcia robót budowlanych
 6. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski
 7. Zawiadomienie o kontroli