Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

W celu wszczęcia sprawy interesant składa pisemny wniosek w sekretariacie inspektoratu -  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 lub drogą pocztową.
Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.Nr 5, poz. 46).

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - od godz. 12:00 do 17:00
środa - od godziny 12:00 do 15:00
wtorek i czwartek - dni terenowe

Lista spraw:
(szczegółowe informacje o sposobie ich załatwienia)

1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

2. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

3. Samowole budowlane

4. Stany techniczne obiektów budowlanych

5. Zawiadomienie o termine rozpoczęcia robót budowlanych

6. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski

7. Zawiadomienie o kontroli