Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Zarządzenie Nr 1/2005

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie
Na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) - zarządza się, co następuje:

 

§ 1Ustala się regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie stanowiący załącznik do Zarządzenia, zwany dalej "regulaminem".
 

§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia regulaminu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.Załącznik do zarządzenia nr 1/2005
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu w Sopocie z dnia 31 marca 2005 r.


 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU
BUDOWLANEGO
DLA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W SOPOCIE
 

§ 1Ramowy regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
2) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
3) Zastępcy Powiatowego Inspektora - należy przez to rozumieć Referat lub Samodzielne Stanowisko Pracy,
4) Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Referat lub Samodzielne Stanowisko Pracy,
 

§ 3
1. Inspektorat działa na podstawie:

- odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668),
- niniejszego regulaminu.

3. Zasady gospodarki finansowej oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy
 

§ 41. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.
2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta na prawach powiatu Sopotu.
 

§ 51. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego kieruje pracą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przy pomocy Zastępcy Powiatowego Inspektora i kierowników referatów.

2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1) działalnością inspekcyjno-kontrolną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
3) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
4) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
5) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
6) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.
 

§ 6Zastępca Powiatowego Inspektora sprawuje nadzór nad:
1) postępowaniami administracyjnymi,
2) postępowaniami egzekucyjnymi,
3) obsługą prawną Inspektoratu.
 

§ 71. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
2) zatwierdzanie planów kontroli,
3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
4) udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
5) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
6) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego,
7) udzielanie upoważnień do reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed sadami powszechnymi,
8) występowania do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
9) zawieranie i rozwiązywanie umów o prace z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków - specjalnego, funkcyjnego i inspekcyjnego.

2. W celu realizacji określonych zadań w Inspektoracie, Powiatowy Inspektor może powoływać stale tub doraźnie zespoły opiniodawcze i doradcze określając cel ich powołania, skąd osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
 

§ 91. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go Zastępca Powiatowego Inspektora, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 7 pkt.9.
2. Zastępca Powiatowego Inspektora jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień.
 

§ 101. Powiatowy Inspektor podpisuje:
1) decyzje administracyjne i postanowienia,
2) akty prawa wewnętrznego,
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

2. Zastępca Powiatowego Inspektora podpisuje:
1) pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań,
2) podczas nieobecności Powiatowego Inspektora dokumenty wymienione w ust.1, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt.2
 

§ 11W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Referat Inspekcji - SI,
2) Wieloosobowe lub jednoosobowe stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych -SOA,
3) Stanowisko ds. obsługi finansowej - główny księgowy – SAO,
4) Stanowisko ds. kadrowych - DK.
 

§ 121. Do zakresu działania Referatu Inspekcji należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

2. Praca Referatu Inspekcji kieruje kierownik referatu.
3. Kierownik referatu:
a) opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust.1 pkt.1,
b) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności referatu wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.
4. Podczas nieobecności kierownika referatu zastępuje go wskazany przez niego pracownik referatu.
 

§ 131. Do zakresu działania Referatu Orzeczniczo-Prawnego należy w szczególności
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
3) obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

2. Praca Referatu Orzeczniczo-Prawnego kieruje kierownik referatu.
3. Kierownik referatu przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności referatu wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.
4. Podczas nieobecności kierownika referatu zastępuje go wskazany przez niego pracownik referatu.
 

§ 14Do zakresu działania Stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:
1/ prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
2/ zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
3/ gospodarka sprzętowa,
4/ obsługa sekretariatu,
5/ prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
6/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 

§ 15Do zadań stanowiska ds. kadrowych należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw kadrowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
a w szczególności dotyczących:
- gromadzenia akt osobowych pracowników,
- nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
- załatwiania spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą nagród jubileuszowych,
- prowadzenia i załatwiania spraw rentowych i emerytalnych,
- załatwiania spraw dotyczących szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
- sporządzania sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia,
- prowadzenia kartoteki urlopowej, planów wykorzystania urlopów oraz nadzór nad ich wykorzystaniem,
- wystawiania zaświadczeń dotyczących zatrudnienia.

2. Prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym współpraca przy tworzeniu i uaktualnianiu regulaminów i instrukcji.
3. Załatwianie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
4. Sprawowanie czynności związanych z zabezpieczeniem BHP i p.poż., w tym prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzanie wstępnych szkoleń BHP.
 

§ 16Do zadań stanowiska głównego księgowego w szczególności należy:
1. Planowanie wydatków budżetowych:
- sporządzanie projektu budżetu,
- dokonywanie zmian w budżecie na podstawie decyzji jednostki nadrzędnej,
- wykonywanie kontroli realizacji planu budżetu bieżącego roku,
- rozliczanie płac.

2. Ewidencjonowanie operacji budżetowych, w tym w szczególności:
- naliczanie płac i prowadzenie karty wynagrodzeń pracownika,
- prowadzenie dokumentacji i naliczanie świadczeń płatnych z funduszu ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowej,
- sporządzanie deklaracji PZU,
- rozliczanie podatku dochodowego dla osób fizycznych i sporządzanie formularzy PIT,
- przyjmowanie i rejestrowanie rachunków i faktur dotyczących zobowiązań i należności budżetowych,
- księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych oraz w Księdze Głównej wg przyjętego systemu,
- sporządzanie OT środków trwałych, uzgadnianie ich wartości z ewidencją naliczanie umorzeń, przeszacowanie środków trwałych.
3. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej:
- sprawdzanie wielkości wydatków i terminowości zobowiązań, sprawdzanie prawidłowości przepływu środków budżetowych,
- weryfikacja sprawozdawczości, bilansów i preliminarzy wydatków,
- realizacja windykacji należności budżetowych i należności z innych tytułów, rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych.
4. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Sporządzanie sprawozdawczości miesięcznej, półrocznej i rocznej.
6. Nadzór nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości.
 

§ 171. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 16 września 1982 r. O pracownikach urzędów państwowych /Dz. U. Nr 31, poz. 214 z późniejszymi zmianami/,
- Kodeksu Pracy /Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 941/,
- Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. O służbie cywilnej /Dz. U. Z 1999 r. Nr 49, poz. 483/,
- Regulamin pracy.
2. Powiatowy Inspektor określi regulamin pracy Inspektoratu oraz regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Inspektoratu.

 

 

 

ANEKS nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r.

§ 1

§ 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Inspektorat działa na podsatwie:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz 1118 z późniejszymi zmianami) 

§ 15 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go osoba przez niego wskazana, na podsatwie udzielonego pełnomocnictwa z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 9.

§ 11 Regulaminu otrzymuje brzminie:

1. Do pracowników Inspekotratu mają zastosowanie przepisy:

1) ustawa z dnia 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86 poz 953 z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz 94 z późn. zm.)

3) ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2006 r. nr 170 poz 1218 z późn. zm.) 

4) Regulamin pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sopocie.

2. Pracownicy Inspektoratu nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody Inspektora ani wykonywać czynnosci lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikajacymi z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej                           (Dz. U. z 2006 r. nr 170 poz 1218 z późn. zm.)  lub podważajacych do nich zaufanie.

3. Za zajęcia i czynności sprzeczne z obowiązkami wynikajacymi z ustawy o służbie cywilnej lub podważające zaufanie do inspektorów uważa się prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenie usług i wykonywanie czynnosci w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na obszarze działania Inspektoratu.

§ 12 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Obowiązującą wykładnię postanowień niiejszego regulaminu ustala Powiatowy Inspektor, który rozstrzyga też spory kompetencyjne wynikłe na tle jego stosowania.

2. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalania.

3. Regulamin organizacyjny obowiązuje od dnia 01 stycznia 2006r. 

§ 3 wWykaz dzienników rejestrowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sopocie otrzymuje brzmienie:

0221 Sprawozdania statystyczne własne

0551 Rozpatrywanie skarg i wniosków

0713 Współdziałanie z organami samorzau terytorialnego

0717 Współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami

0812 Rejestry kancelaryjne (rzeczowe)

0814 Książka doręczeń

0934 Kontrole doraźne

3300 Ewidencja i spisy tytułów wykonawczych

3301 Zlecenia egzekucyjne i inne materiały podlegające włączeniu do tytułów wykonawczych

7111 Pozwolenia na budowę i rejestr decyzji

7112 Ewidencja rozpoczętych i oddanych do użytku obiektów budowlanych (zawiadomienia o rozpoczęciu robót)

7114 Pozwolenia na użytkowanie obiektów (zaw. o zakończeniu, pozwolenia na użytkowanie)

7140 Inspekcje budów

7141 Samowole budowlane

7142 Katastrofy budowlane 

7143 Utrzymanie obiektów

Kadry

1022 Legitymacje słuzbowe i karty identyfikacyjne pracowników własnej jednostki

1101 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników 

1105 Praktyki, staże, służba przygotowawcza

1230 Ewidencja szkolonych pracowników

1310 Listy obecności pracowników

1322 Plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych pracowników inspektoratu

Księgowe

313 Płace, delegacje służbowe

Przestaje obowiązywać wykaz dzienników rejestrowych z dnia 30 grudnia 2005 r.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.