Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Sprawa: ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE UZYSKANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

 Wymagane dokumenty:
Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie o zamierzonym przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych dołączając oświadczenie o podjęciu obowiązków kierowania budową przez kierownika budowy  (obowiązkowo) oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dołączając oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, a także o każdorazowej zmianie uczestników procesu budowlanego, dołączając na piśmie:
1) Informację o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy też projektanta sprawującego nadzór autorski,
2) oświadczenie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy też projektanta sprawującego nadzór autorski o przyjęciu obowiązków.

Opłaty skarbowe:
-17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

Opłaty administracyjne:
Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:
Nie dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie
ul. Tadeusza Kościuszki 23

81-704 Sopot

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
- ustawa z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej

Formularze (pliki .DOC):
- Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

- Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego