Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Sprawa: ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Wymagane dokumenty:
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Opłaty skarbowe:

- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy, udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje), oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

Opłaty administracyjne:
Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:
Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się składając odpowiednie dokumenty /druk zawiadomienia o zakończeniu budowy dostępny jest poniżej/ w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić z zastrzeżeniem przepisów ust.3 art.55 i 57 (ustawy Prawo budowlane), jeśli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Sopoctu nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji.

 Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie
ul. Tadeusza Kościuszki 23
81-704 Sopot,

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie .

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

Formularze (pliki .DOC):
- zawiadomienie o zakończeniu budowy.