Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Sprawa: ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE KIEROWNIKA BUDOWY

Wymagane dokumenty:
Inwestor może zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie o  zmianie uczestników procesu budowlanego, dołączając na piśmie:

- informację o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy też projektanta sprawującego nadzór autorski,

- oświadczenie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy też projektanta sprawującego nadzór autorski o przyjęciu obowiązków.


Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy, udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje), oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego).

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

Opłaty administracyjne:
Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:
Nie dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 SOPOT

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Formularze (pliki .DOC):

- Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy ( kierownia budową, robotami budowlanymi, rozbiórki)

- Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

 

 


Treść wprowadził(a):   Grzegorz Mazur (2005-05-02 07:20:00)

 

 

 

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:   2005-05-02