Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Sprawa: SAMOWOLE BUDOWLANE

Wymagane dokumenty:
Podanie wraz z innymi dokumentami w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

Opłaty administracyjne:
W przypadku obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę:
- wg art.49 ust.2 Prawa budowlanego /tekst jedn.: Dz. U. z2016 r., poz.290/:"Do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu."
W przypadku obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ:
- wg art.49b ust.5 Prawa budowlanego "Do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że wysokość opłaty wynosi:
1) pięciokrotność stawki opłaty w stosunku do budów, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 7-11,14,15,17 i 18 oraz w art. 30 ust.1 pkt 3
2) dziesięciokrotność stawki opłaty w stosunku do budów, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-3,5,6,12,13,16 i 19-21."


Termin i sposób załatwienia:
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Sprawę rozpatruje referat inspekcji:

Grzegorz Mazur
Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot


Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu Sopotu

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Sopotu.


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
- ustawa z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej