Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Budżet jednostki wynosi 570.500 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 490.000 złotych. Pozostałe wydatki bieżące jak zakupy materiałów, wyposażenie biura, opłaty pocztowe, bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 70.550 złotych.
Środki na opłacenie wynajmu pomieszczeń biurowych Inspektorat otrzymuje z Urzędu Miasta i w 2019 r. była to kwota 100.000 złotych.
Wartość brutto majątku trwałego wynosi 52.000,23 złotych. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 33,000,01 złotych, oprogramowanie 12.223 złotych.